Ιστορίες σε κλίμακες μείζονες & ελάσσονες

Η μουσική είναι λόγος και ο λόγος μουσική